E-mail disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is strikt persoonlijk en/of vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien u om welke reden dan ook niet de bedoelde ontvanger bent van dit bericht, of twijfelt aan de juistheid ervan, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de afzender en dit bericht te verwijderen. Het is verboden de informatie te distribueren, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van Budelinc BV. Budelinc BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van e-mail en/of die mogelijk overigens verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.